วันศุกร์ที่ไม่สุข

วันศุกร์ที่ไม่สุข
ในหลวงของแผ่นดิน